FAQs Complain Problems

सूर्योदय राजपत्र

खण्ड: ५
राजपत्र प्रकाशित मिति राजपत्र डाउनलोड राजपत्रमा संलग्न दस्तावेजहरु
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ५ संख्या ४ २०७८।०३।१४ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ५ संख्या ४
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ५, संख्या - ३ २०७८/०३/१३ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ५, संख्या - ३
खण्ड: ४
राजपत्र प्रकाशित मिति राजपत्र डाउनलोड राजपत्रमा संलग्न दस्तावेजहरु
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या १२ भाग २ २०७७।१२।०८ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या १२ भाग २
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ११ २०७७।११।२० PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ११
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या १० २०७७।१०।२० PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या १०
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ९ २०७७।१०।१४ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ९
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ८ 2077-07-20 PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ७ २०७७/०६/०९ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ७
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ६ २०७७/०५/३० PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ६
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ५ २०७७/०५।१९ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ५
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ४ २०७७/०३/१७ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ४
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ३ २०७७/०३/११ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड 4 संख्या 3.pdf
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - २ २०७६/०३/११ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - २
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - १ २०७७/०२/२७ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - १
खण्ड: ३
राजपत्र प्रकाशित मिति राजपत्र डाउनलोड राजपत्रमा संलग्न दस्तावेजहरु
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १२ २०७६/११/१५ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १२
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १३ २०७६/११/१५ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ३ संख्या १३
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ११ २०७६/११/१३ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १० २०७६/११/११ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९ २०७६/१०/०२ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ८ २०७६/०९/२५ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ७ २०७६/०८/०६ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ७
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ६ २०७६/०६/१३ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ६
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ५ २०७६/०६/०५ PDF icon सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ५
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४ २०७६/०५/१९ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ३ संख्या ४
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ३ २०७६/०३/३१ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड 3 संख्या 3
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २ २०७६/०३/११ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ३ संख्या २
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १ - PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड ३ संख्या १
खण्ड: २
राजपत्र प्रकाशित मिति राजपत्र डाउनलोड राजपत्रमा संलग्न दस्तावेजहरु
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १२ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ११ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १० -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ९ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ८ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ७ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ६ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ५ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ४ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ३ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - २ - PDF icon राजपत्र खण्ड २ संख्या २.pdf
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १ -
खण्ड: १
राजपत्र प्रकाशित मिति राजपत्र डाउनलोड राजपत्रमा संलग्न दस्तावेजहरु
सूर्योदय राजपत्र खण्ड १ संख्या ५ २०७४।१२।२७ PDF icon सूर्योदय राजपत्र खण्ड १ संख्या ५
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ५ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ४ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ३ -
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २ -
 1. कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा संचालन कार्यविधि, २०७४
 2. उद्यम विकास कोष परिचालन कार्यविधि, २०७४
 3. कार्यपालिकाले गरेका निर्णय, आदेश तथा अधिकार पत्र प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली-२०७४
 4. जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७४
 5. नगर कार्यपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली-२०७४
 6. नगर कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०७४
 7. नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४
 8. सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४
 9. शिक्षा नियमावली, २०७४
 10. सहकारी नियमावली, २०७४
 11. सूर्योदय नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४
 12. सूर्योदय नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७४
 13. सूर्योदय नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)
 14. स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य विधि २०७४
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - १ २०७४/१२/२३ PDF icon PDF