FAQs Complain Problems

प्रकाशन

दस्तावेज डाउनलोड प्रकाशित मिति
सोत नक्सा PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको स्रोत नक्सा 4 years 10 months ago
नगर पार्श्वचित्र PDF icon नगर पार्श्वचित्र 4 years 11 months ago
नागरिक वडापत्र PDF icon नागरिक वडापत्र 3 years 6 months ago
सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८ 3 years 3 weeks ago
आवधिक योजना ०७६।७७-०८१।८२ PDF icon आवधिक योजना 2 years 10 months ago
ऐन संगालो PDF icon ऐन संगालो 2 years 10 months ago
Periodic Plan PDF icon Periodic Plan 2 years 10 months ago
नगर दररेट PDF icon नगर दररेट 2 years 10 months ago
प्रथम चौमासिक प्रगति बिबरण २०७८ PDF icon प्रथम चौमासिक प्रगति बिबरण २०७८ 2 years 6 months ago
सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-०७९ को चौथो त्रैमासिकको स्वत प्रकाशन 1 year 12 months ago
सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ व ०७८-७९को तेस्रो त्रैमासिक स्वत प्रकाशन 2 years 3 months ago
मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) ०७९/०८०-०८१/०८२ PDF icon मध्यमकालिन खर्च संरचना (MTEF) ०७९/०८०-०८१/०८२ 1 year 11 months ago
नगर दर रेट ०७९।८० PDF icon दर रेट 1 year 10 months ago
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-०७९ PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-०७९ 1 year 10 months ago
Land Use Plan & Risk Report PDF icon Report 1 year 7 months ago
म. ले .प प्रतिबेदन सूर्योदय नगरपालिका, २०७९ PDF icon म. ले .प प्रतिबेदन सूर्योदय नगरपालिका, २०७९ 2 years 1 week ago
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) [First published on 6 th of February, 2023 (23 nd of Magh, 079)] PDF icon RFP 1 year 5 months ago
NOTICE OF REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) [First published on 6 th of February, 2023 (23 nd of Magh, 079)] PDF icon RFP 1 year 5 months ago
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा परीक्षण PDF icon Report 11 months 21 hours ago
बार्षिक प्रतिबेदन २०७९।०८० PDF icon Report 10 months 2 days ago
प्रथम त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन (०८०/८१) PDF icon प्रथम त्रैमासिक स्वत: प्रकाशन (०८०/८१) 8 months 4 weeks ago
स्थानीय आर्थिक विकास सर्वेक्षण PDF icon Report 1 year 2 months ago
सूर्योदय नगर प्रोफाइल PDF icon Report 6 months 4 days ago
राजस्व सुधार कार्य योजना PDF icon राजस्व सुधार कार्य योजना 1 month 1 week ago