FAQs Complain Problems

कार्यविवरण

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय - शाखा/उपशाखागत कार्यविवरण

: -
-
: -
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: प्रशासन उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: राजश्व उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: योजना अनुगमन उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: सूचना तथा संचार प्रविधि उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: सडक तथा अन्य पूर्वाधार उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: सडक तथा अन्य पूर्वाधार उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: भवन तथा वस्ती विकास उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: वातावरण तथा सरसफाई उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: विपद व्यवस्थापन उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: -
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: -
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: -
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: शैक्षिक विकास उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: युवा तथा खेलकुद उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: -
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखा
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
: -
कार्यविवरण
 1. -
 2. -
कार्यविवरण
 1. नगरपालिकाले निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न गरेको लगानी नियमित, मितव्ययी र प्रभावकारी भए नभएको परिक्षण गर्ने र व्यवस्थापनलाई सुझाव प्रदान गर्ने ।
 2. आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा तथा संसोधन कार्यमा सहयोग गर्ने र त्यसको प्रभावकारीताको परीक्षण गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।
 3. आम्दानी, खर्च र त्यस्को लेखांकन प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रकृया अनुसार भए नभएको (मासिक वा पूर्व) परिक्षण गरि चौमासिक रुपमा प्रतिवेदन गर्ने ।
 4. वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्न सहयोग पुर्याउने ।
 5. वित्तीय प्रतिवेदन समयमै, सही र भरपर्दो रुपमा उपवव्ध गराइ वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने ।
 6. आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी सुधारका विषयवस्तुलाई प्रभावकारी पार्न नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने ।
 7. अन्तिम लेखापरीक्षण अगावै त्रुटि सच्याउन लगाई वेरुजु हुन नदिने ।
 8. महालेखा परीक्षकबाट हुने अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सहयोग पुर्याउने ।
 9. सदस्य सचिवको रुपमा लेखा समितिको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने ।