FAQs Complain Problems

सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८

Undefined

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

स्वीकृत मिति: 
2078/03/13
राजपत्रको खण्ड: 
5
राजपत्रको संख्या: 
4
राजपत्र प्रकाशित मिति: 
2078/03/14