FAQs Complain Problems

निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला को स्वीकृत दररेट

Undefined

कानूनको प्रकार:

कानूनको तह:

राजपत्रको खण्ड: 
5
राजपत्रको संख्या: 
5
राजपत्र प्रकाशित मिति: 
२०७८/०४/१५