FAQs Complain Problems

कार्यविवरण

शाखा: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

शाखा: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. -
 2. -

शाखा: प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा

शाखा: प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. -
 2. -
प्रशासन उपशाखा
 1. -
 2. -
राजश्व उपशाखा
 1. -
 2. -
योजना अनुगमन उपशाखा
 1. -
 2. -
सूचना तथा संचार प्रविधि उपशाखा
 1. -
 2. -

शाखा: पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा

शाखा: पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. -
 2. -
सडक तथा अन्य पूर्वाधार उपशाखा
 1. -
 2. -
भवन तथा वस्ती विकास उपशाखा
 1. -
 2. -
वातावरण तथा सरसफाई उपशाखा
 1. -
 2. -
विपद व्यवस्थापन उपशाखा
 1. -
 2. -

शाखा: स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा

शाखा: स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. -
 2. -
सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उपशाखा
 1. -
 2. -
जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा
 1. -
 2. -

शाखा: कानून शाखा

शाखा: कानून शाखा
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. -
 2. -

शाखा: शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा

शाखा: शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. -
 2. -
शैक्षिक विकास उपशाखा
 1. -
 2. -
युवा तथा खेलकुद उपशाखा
 1. -
 2. -

शाखा: आर्थिक विकास शाखा

शाखा: आर्थिक विकास शाखा
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. -
 2. -
उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन उपशाखा
 1. -
 2. -
उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखा
 1. -
 2. -

शाखा: आर्थिक प्रशासन शाखा

शाखा: आर्थिक प्रशासन शाखा
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. -
 2. -

शाखा: आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा

शाखा: आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा
उपशाखा कार्यविवरण
-
 1. नगरपालिकाले निर्दिष्ट उद्देश्य हासिल गर्न गरेको लगानी नियमित, मितव्ययी र प्रभावकारी भए नभएको परिक्षण गर्ने र व्यवस्थापनलाई सुझाव प्रदान गर्ने ।
 2. आन्तरिक नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा तथा संसोधन कार्यमा सहयोग गर्ने र त्यसको प्रभावकारीताको परीक्षण गरी आवश्यक पृष्ठपोषण दिने ।
 3. आम्दानी, खर्च र त्यस्को लेखांकन प्रचलित कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रकृया अनुसार भए नभएको (मासिक वा पूर्व) परिक्षण गरि चौमासिक रुपमा प्रतिवेदन गर्ने ।
 4. वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहीता कायम गर्न सहयोग पुर्याउने ।
 5. वित्तीय प्रतिवेदन समयमै, सही र भरपर्दो रुपमा उपवव्ध गराइ वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने ।
 6. आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी सुधारका विषयवस्तुलाई प्रभावकारी पार्न नीतिगत पृष्ठपोषण गर्ने ।
 7. अन्तिम लेखापरीक्षण अगावै त्रुटि सच्याउन लगाई वेरुजु हुन नदिने ।
 8. महालेखा परीक्षकबाट हुने अन्तिम लेखापरीक्षणलाई सहयोग पुर्याउने ।
 9. सदस्य सचिवको रुपमा लेखा समितिको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने ।