FAQs Complain Problems

सामाजिक विकास शाखा

स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचनाहरु

नगर क्षेत्र भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको विवरण

क्वारेन्टाईन बिबरण

निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक  तथा औषधी पसलहरुको विवरण

आधारभूत स्वास्थ्य, सरसफाई र पोषण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी विवरण

रक्त संचार सेवा

औषधी पसल सञ्चालन र अनुमति सम्बन्धी विवरण

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनको अवस्था

परिवार योजन तथा मातृशिशु कल्याण सम्बन्धी सेवाको अवस्था

महिला तथा वालवालिकाको कुपोषण न्यूनिकरण, रोकथाम, नियन्त्रणको अवस्था

स्वास्थ्य सूचना प्रणाली कार्यान्वयनको अवस्था र महत्वपू्र्ण सूचनाहरु

स्वास्थ्यकर्मीको दरवन्दी र पदपुर्तीको अवस्था

खोप तथा औषधी व्यवस्थापनको अवस्था

स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्था

परम्परागत स्वास्थ्य उपचार सेवा सम्बन्धी विवरण