FAQs Complain Problems

ले.प.प्रतिवेदन

सूर्योदय नगरपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरु

 

आ.ब. २०७५/७६  

विवरण

दस्तावेज जारि गर्ने निकाय   

  दस्तावेज जारी मिति        

लिङ्क

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन                        

आलेप शाखा                                                     

                                            

  डाउनलोड     

 

आ.ब. २०७४/७५   

विवरण

दस्तावेज जारि गर्ने निकाय

   दस्तावेज जारी मिति   

लिङ्क

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन                       

आलेप शाखा                                                      

२०७५/०५/०१                          

डाउनलोड        

अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदन

महालेखा परीक्षकको कार्यालय

२०७५/१०/१८

डाउनलोड

प्रारम्भीक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृया

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

२०७५/११/१९

डाउनलोड

लेखापरीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन

महालेखापरीक्षकको कार्यालय

२०७५/१२/२९

डाउनलोड

वेरुजु सम्परीक्षणको जानकारी

महालेखापरिक्षकको कार्यालय

 

डाउनलोड

 

आ.ब. २०७३/७४

विवरण

दस्तावेज जारि गर्ने निकाय

दस्तावेज जारी मिति

लिङ्क

आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन                      

शाखा स्थापना नभएकोले प्रतिवेदन जारी नभएको       

-                                           

-                      

अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रारम्भीक प्रतिवेदन

महालेखा परीक्षकको कार्यालय

२०७४/०८/०९

डाउनलोड

प्रारम्भीक प्रतिवेदन उपर प्रतिकृया

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

 

डाउनलोड

लेखापरीक्षणको अन्तिम प्रतिवेदन

महालेखापरीक्षकको कार्यालय

चैत्र २०७४

डाउनलोड

वेरुजु सम्परीक्षणको जानकारी

महालेखापरिक्षकको कार्यालय

 २०७५/१०/१३ र २०७६/२/२०

डाउनलोड

हालको वेरुजु स्थिति

वेरुजु शुन्य भएको