FAQs Complain Problems

वित्तिय विवरणहरु

विवरण डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बैशाख महिनासम्मको आय-व्ययको विवरण, खर्चको फाँटबारी र आर्थिक विवरण PDF icon विवरण, PDF icon विवरण, PDF icon विवरण
२०८० पौष मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण, खर्चको फाँटवारी र आर्थिक विवरण PDF icon खर्चको फाँटवारी पौष.pdf, PDF icon आय व्यय विवरण पौष.pdf, PDF icon आर्थिक विवरण पौष.pdf
मंसिर महिनासम्मको आर्थिक विवरण, आयव्यय विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon आर्थिक विवरण.pdf, PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf, PDF icon आय व्यय विवरण.pdf
आश्विन महिनासम्मको आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon खर्चको फाटवारी आश्विन.pdf, PDF icon आर्थिक विवरण आश्विन.pdf
जेठ महिनासम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण, खर्चको फाँटवारी PDF icon जेठ महिनासम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण, खर्चको फाँटवारी
आ.व. ०७९/८० को बैशाखसम्मको आय व्यय विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon आ.व. ०७९/८० को बैशाखसम्मको आय व्यय विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन PDF icon संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाको दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
फाल्गुण महिना सम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon फाल्गुण महिना सम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी
आ.व. ०७९/०८० को माघ महिना सम्मको आय-व्यय विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी PDF icon आ.व. ०७९/०८० को माघ महिना सम्मको आय-व्यय विवरण, आर्थिक विवरण र खर्चको फाँटवारी
२०७९ मंसिर महिनासम्मको आयव्यय विवरण PDF icon २०७९ मंसिर महिनासम्मको आयव्यय विवरण
२०७९ मंसिर सम्मको आर्थिक विवरण PDF icon २०७९ मंसिर सम्मको आर्थिक विवरण
२०७९ साल मंसिर महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी PDF icon २०७९ साल मंसिर महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी
०७८।०७९ को आय व्ययको विवरण PDF icon ०७८।०७९ को आय व्ययको विवरण
आ.व ०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक आय व्ययको बिबरण PDF icon आ.व ०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक आय व्ययको बिबरण
भाद्र महिना र भाद्र महिना सम्मको बित्तिय बिबरण PDF icon भाद्र महिनाको, PDF icon भाद्र महिना सम्मको
आ.व ०७९।८० को २०७९।०५।३१ सम्मको आय व्यय बिबरण PDF icon बिबरण
दोस्रो चौमासिक सम्मको बित्तिय बिबरण PDF icon प्रतिबेदन
बिनियोजन ऐन २०७८
आ.व.०७७।०७८ को वित्तीय प्रतिवेदन तथा तहगत वित्तीय विवरण PDF icon आ.व.०७७।०७८ वित्तीय प्रतिवेदन
आ.ब. २०७६/७७ को वित्तीय विवरणहरु (प्रथम चौमासिक अवधि सम्म)
आ.ब. २०७५/७६ को वित्तीय विवरणहरु File DOC
आ.ब. २०७४/७५ को वित्तीय विवरणहरु PDF icon PDF
आ.ब. २०७३/७४ को वित्तीय विवरणहरु (२०७३/४/१ देखि २०७३/११/२७ सम्म) PDF icon PDF
आ.ब. २०७३/७४ को वित्तीय विवरणहरु (२०७३/११/२८ देखि २०७४/०३/३१ सम्म) PDF icon PDF