FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

विवरण डाउनलोड
आ.ब ०७६।७७ को बार्षिक प्रगति बिबरण
आ.ब. २०७३/७४ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब. २०७४/७५ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.ब. २०७५/७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
वार्षिक योजना २०७६।०७७ PDF icon वार्षिक योजना 2076.077
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६।०७७ PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७६।०७७
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७/०७८ PDF icon प्रतिबेदन
प्रथम चौमासिक प्रगति बिबरण २०७८ PDF icon प्रथम चौमासिक प्रगति बिबरण २०७८
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-०७९ PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८-०७९
जेठ महिनासम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण, खर्चको फाँटवारी PDF icon जेठ महिनासम्मको आय व्ययको विवरण, आर्थिक विवरण, खर्चको फाँटवारी
आ.व. ०७९/८० को आय व्यय विवरण सम्बन्धमा PDF icon आ.व. ०७९/८० को आय व्यय विवरण सम्बन्धमा
सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व. ०७९/८० को असार मसान्तसम्मको खर्चको फाँटवारी, आर्थिक विवरण र आयव्ययको विवरण PDF icon सूर्योदय नगरपालिकाको आ.व. ०७९/८० को असार मसान्तसम्मको खर्चको फाँटवारी, आर्थिक विवरण र आयव्ययको विवरण
बार्षिक प्रतिबेदन २०७९।०८० PDF icon Report
२०८० पौष मसान्तसम्मको आय व्यय विवरण, खर्चको फाँटवारी र आर्थिक विवरण PDF icon खर्चको फाँटवारी पौष.pdf, PDF icon आय व्यय विवरण पौष.pdf, PDF icon आर्थिक विवरण पौष.pdf