FAQs Complain Problems

कार्यपालिका निर्णय

निर्णय गर्ने निकाय: नगर कार्यपालिका
बैठक संख्या: ६२
बैठक संख्या निर्णय मिति निर्णय नं निर्णयको छोटकरी व्यहोरा
६२ २०७६/०७/०१ सहकारी संस्थालाई कम्प्यूटर अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि आगामी वैठकमा पेश गर्ने