FAQs Complain Problems

शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा

शिक्षा क्षेत्रका सूचनाहरु

 1. प्रारम्भीक वालविकास केन्द्रहरुको विवरण
 2. संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयहरुको विवरण
 3. विशेष कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विवरण
 4. शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको विवरण
 5. संस्थागत विद्यालयको अनुमति सम्बन्धी विवरण
 6. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम सम्बन्धी विवरण
 7. मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयहरुको विवरण
 8. गाभिएका र वन्द भएका विद्यालय र तिनको सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण
 9. नगर शिक्षा समिति सम्बन्धी विवरण
 10. विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धि विवरण
 11. सामुदायिक विद्यालयहरुको भौतिक सम्पत्ति (भवन/जग्गा) सम्बन्धी विवरण
 12. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीहरुको दरवन्दी विवरण तथा पुर्तिको अवस्था
 13. विद्यालय नक्सांकन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमनको अवस्था
 14. सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत संभार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण
 15. आधारभूत तहको परीक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण
 16. सिकाई उपलव्धी सम्बन्धी विवरण
 17. विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन नियमन सम्बन्धी विवरण
 18. स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय तथा सामुदायिक सिकाई केन्द्र सम्बन्धी विवरण
 19. विद्यालयको आय लेखा व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण सम्बन्धी विवरण
 20. शिक्षक/कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी विवरण
 21. अतिरिक्त कृयाकलाप
 22. शैक्षिक क्यालेण्डर
 23. विद्यूतीय हाजिरी व्यवस्थापन
 24. प्रविधि मैत्री कक्षा सञ्चालनको अवस्था
 25. निकासा विवरण
 26. शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था तथा साझेदारहरु
 27. विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण

दरबन्दी विवरण र सिकाई उपलब्धी

प्रथम चौमासिक अवधिको तलव भत्ता निकासा सम्बन्धी विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

 

२०७६/७७ को प्रथम चौमासिक विद्यालय निकासा विवरण

शिक्षक तलव विस्तृत विवरण

विद्यालय कर्मचारी निकासा विवरण

वाल शिक्षक तलव निकासा विवरण

 

 

 

शिक्षा

विद्युतीय शैक्षिक सामाग्रीहरु