FAQs Complain Problems

दोस्रो मेयर कप २०७६

Read More

अन्तु डाडाबाट सुर्योदयको दृश्य

Read More

अन्तु-पोखरी

Read More

कन्याम चियाबारीको दृश्य

Read More

पाँचौ नगर सभा

Read More

पाँचौं नगर सभा समापन

Read More

नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

फिक्कल, पञ्चकन्या र कन्याम गाविस मिलाएर २०७१ सालमा सूर्योदय नगरपालिका बनाइयो । तर नयाँ संविधानले स्थानीय तहको व्यवस्था गरेपछि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले २०७३ सालमा गाविसहरु गोर्खे, पशुपतिनगर, श्रीअन्तु र समालबुङ तथा लक्ष्मीपुर गाविसको वडा नं ५ वाहेकको क्षेत्र र जोगमाईको वडा नं. ८ र ९ मिलाएर नयाँ सूर्योदय नगरपालिका बनाइएको हो । यो नगरपालिका २५२.५२ वर्ग कि.मि. मा फैलिएको छ । मेची राजमार्ग यही नगरपालिका भएर पार गर्दछ ।

Brief Introduction

Suryodaya Municipality, with it’s name being the Nepali translation of “ Rising Sun “ formed in 2013, with the  merge of village Development Councils of Fikkal, Panchakanya and Kanyam. After, the constitution of Nepal promulgated in 2015, more village development councils had been merged including Gorkhey, Pasupatinagar, Sriantu , Samalbung , Laxmipur and Jogmai Word no. 8 and 9 and has resulted in the increase of its area span, with now, it’s size being 252.52 sq.km. It is located centre part of Ilam district.

Pages

News & Notices

Official

Prakash Raj Paudel
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

हाम्रो सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निर्धारित ढाँचाको निवेदन सहित नागरिकताको प्रतिलिपी

२. लक्षितवर्ग प्रमाणित हुने थप कागजातहरु

३. नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी र बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी

४. पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- सामान्य(घर तथा सार्वजानिक प्रयोजन )रु १००,व्यवसायिक घरेलु उधोग रु ५००,ठूला उधोग रु १०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१.तिन पुस्ते विवरण खुलेको निवेदन साथ नागरिकताको प्रतिलिपी

२. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रमाणित प्रतिलिपी

३. हकभोगको स्रोत खुल्ने कागजात

५. अन्य आवश्यक कागजातहरु

६. चालु आ.व.सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी

२. दुइ प्रति पास फोटो

२. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी

३. चालु आ.व.सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र, नागरिकताको प्रतिलिपी

२. जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी

३. जग्गाको प्रमाणित नापी नक्सा

४. घरजग्गा भए चालु आ.व.सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

५. राय सहितको प्राविधिक निरीक्षण प्रतिवेदन

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५ लाखसम्म रु ३००,१० लाखसम्म रु ४००,५० लाखसम्म रु ७००,१ करोडसम्म रु २०००,१ करोडभन्दा माथि ०।०३%
आवश्यक कागजातहरुः-

१. घर कायम गरी पाउँ भन्ने बारे घरको विवरण खुलेको निवेदन

२. निवेदकको नागरिकता प्रतिलिपी

३. सम्बन्धित जग्गा धनीपूर्जाको प्रतिलिपी

४. स्थलगत प्रतिवेदन वा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

५. चालु आ.व.सम्मको घरजग्गा कर/सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. हकदारहरुको निवेदन साथ नागरिकताको प्रतिलिपी

२. नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

३. हकदार प्रमाणितका लागि स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का

४. हकदार प्रमाणित गर्ने थप प्रमाण कागजात

५. चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष, वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी ।
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. व्यहोरा स्पष्ट खुलेको निवेदन सहित लिने दिने दुबैको नागरिकताको प्रतिलिपी

२. सम्बन्धित घरजग्गाको धनीपूर्जा प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी सक्कल समेत पेश गर्ने

३. जग्गाधनीको मृत्यू भएको हकमा मृत्यूदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

४. अपुतालीको हकमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहबरमा भएको सर्जमिन मुचुल्का सहित वडाको सिफारिस पत्र

५. बकसको हकमा नाता सम्बन्ध पुष्टि हुने अन्य प्रमाण कागजातहरु वा स्वघोषणा पत्र

६. चालु आ.व. सम्मको घरजग्गा सम्पत्ति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात

Pages