राजपत्रको नामदस्तावेज क्रम संख्याराजपत्रमा संलग्न दस्तावेजहरुराजपत्र प्रकाशित मितिराजपत्रको खण्डरापपत्रको संख्या
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या १0स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४२०७४/१२/१९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या १1सूर्योदय नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४२०७४/१२/१९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या १2 सूर्योदय नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४२०७४/१२/१९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या २0स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य विधि २०७४२०७४/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या २1जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७४२०७४/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या २2नगर कार्यपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली-२०७४२०७४/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या २3नगर कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०७४२०७४/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या २4नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४२०७४/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या २5सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४२०७४/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या २6सूर्योदय नगरपालिकाको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४२०७४/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या २7कार्यपालिकाले गरेका निर्णय, आदेश तथा अधिकार पत्र प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली-२०७४२०७४/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या १0सूर्योदय नगरपालिकाको पर्यटन बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५२०७४/०१/२७
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या १1सूर्योदय नगरपालिकाको करार शिक्षक, बाल विकास केन्द्रका स.का. र विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि – २०७५२०७४/०१/२७
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या २0 गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५२०७५/०२/११
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ३0तेस्रो नगरसभमा प्रस्तुत आ.व. ०७५/०७६ को नगर विकास योजनाको प्रमुख नीति तथा कार्यक्रमहरु२०७५/०३/२३
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ३1आर्थिक ऐन, २०७५२०७५/०३/२३
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ३2विनियोजन ऐन, २०७५२०७५/०३/२३
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ३3अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सन्चालन) कार्यबिधि, २०७५२०७५/०३/२३
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ३4सूर्योदय नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५२०७५/०३/२३
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ३5सूर्योदय नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५२०७५/०३/२३
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ४0सूर्योदय नगरपालिका, विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५२०७५/०७/११
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ५0सूर्योदय नगरपालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५२०७५/०८/०७
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ५1घरनक्सा नियमित (निर्माण भइसकेका पुराना भवनको) सम्बन्धी कार्यविधि २०७५२०७५/०८/०७
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ५2उत्पादनमुलक सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने तथा छुट सुविधा सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका २०७५२०७५/०८/०७
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ६0सूर्योदय नगरपालिकाको उद्यम विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७५२०७५/०९/२७
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ६1वायोग्यास प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५२०७५/०९/२७
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ६2विषादीजन्य पदार्थ न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५२०७५/०९/२७
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ७0सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक२०७५।१०।१०
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ७1सूर्योदय नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक२०७५।१०।१०
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ७2सूर्योदय नगरपालिकाको केहि ऐन संशोधन, समायोजन एवं खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०७५२०७५।१०।१०
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड २ संख्या ७3सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी विधेयक २०७५२०७५।१०।१०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ८0सूर्योदय नगरपालिकाको घर बहाल कर निर्देशिका, २०७५२०७५/११/२९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ८1सूर्योदय नगरपालिकाको सम्पत्ति र भूमिकर कार्यविधि, २०७५२०७५/११/२९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ८2स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५२०७५/११/२९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ८3सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी संरक्षण तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५२०७५/११/२९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ८4सूर्योदय नगरपालिकाको मदिरा नियन्त्रण, नियमन गर्न बनेको निर्देशिका, २०७५२०७५/११/२९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ९0सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याम पर्यटकीय क्षेत्रमा ट्रली व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५२०७५/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ९1सूर्योदय नगरपालिकाको मानव संसाधन विकास कोष (सञ्चालन) कार्यविधि,२०७५२०७५/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड २ संख्या ९2सूर्योदय नगरपालिकाको वातावरण विकास कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५२०७५/१२/२०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २0आकस्मिक कोष सञ्चालन ऐन, २०७६२०७६/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २1सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी व्यवस्थापन ऐन, २०७६२०७६/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २2सूर्योदय नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७६२०७६/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २3सूर्योदय नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६२०७६/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २4सूर्योदय नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६२०७६/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १0आ.ब. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १1आर्थिक ऐन २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १2विनियोजन ऐन, २०७६-
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ३0प्रथम नगरसभामा प्रस्तुत सूर्योदय नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम२०७४/१२/१९
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ३1आर्थिक ऐन, २०७४२०७४/१२/१९
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ३2विनियोजन ऐन, २०७४२०७४/१२/१९
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ३3सूर्योदय नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०७४२०७४/१२/१९
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ३4सहकारी ऐन, २०७४२०७४/१२/१९
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ४0कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा संचालन कार्यविधि, २०७४२०७४/१२/२१
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ४1उद्यम विकास कोष परिचालन कार्यविधि, २०७४२०७४/१२/२१
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ४2शिक्षा नियमावली, २०७४२०७४/१२/२१
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ४3सहकारी नियमावली, २०७४२०७४/१२/२१
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ४4सूर्योदय नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४२०७४/१२/२१
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ४5सूर्योदय नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७४२०७४/१२/२१
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ५0 न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४२०७४/१२/२७
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ५1आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४२०७४/१२/२७
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ५2सूर्योदय नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४२०७४/१२/२७
सूर्योदय राजपत्र भाग १ खण्ड १ संख्या ५3सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७४२०७४/१२/२७
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ५0सूर्योदय नगरपालिका कर्मचारी प्रोत्साहन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७६२०७६/०६/०५
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४0सूर्योदय नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६२०७६/०५/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४1कृषकहरुलाई उन्नत गाई खरिदमा अनुदान एवं तालिम संचालन कार्ययोजना २०७६२०७६/०५/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४2सूर्योदय नगर खेलकूद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७६२०७६/०५/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४3सूर्योदय नगर युवा परिषद्को सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६२०७६/०५/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४4सूर्योदय नगरपालिकाको करार खेल प्रशिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि – २०७६ २०७६/०५/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४5सूर्योदय नगरपालिकाको श्रमिक दस्ता (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६२०७६/०५/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४6सूर्योदय नगरपालिकाको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६२०७६/०५/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ३0सूर्योदय नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५२०७६/०३/३१
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ६0नगर साहित्य कला तथा सङ्गीत प्रतिष्ठान सञ्चालन कार्यविधि, २०७६२०७६/०६/१३
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ७0सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी तथा साना सिँचाई दर्ता, नवीकरण र सूचिकृत गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६२०७६/०८/०६
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९0सार्वजनिक खरिद नियमावली प्रथम संशोधन२०७६/१०/०२
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ८0कम्प्यूटर तालिम तथा कम्प्यूटर अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७६२०७६/०९/२५
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १०0सूर्योदय नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, २०७६२०७६/११/१११०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १०1सूर्योदय नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७६२०७६/११/१११०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १०2शिक्षा ऐन संशोधन २०७६२०७६/११/१११०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १०3सूर्योदय नगरपालिकाको सुशासन संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६२०७६/११/१११०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ११0सूर्योदय नगरपालिकाको वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०७६२०७६/११/१३११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ११1सूर्योदय नगरपालिकाको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७६२०७६/११/१३११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ११2सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६२०७६/११/१३११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ३0सूर्योदय नगरपालिकाको अभिलेख संरक्षण ऐन २०७७२०७७/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ३1सूर्योदय नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७७२०७७/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ३2सूर्योदय नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२०७७/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १२0सहकारी संस्था एकीकरण सम्वन्धि कार्यविधि, २०७६२०७६/११/१५१२
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १३0सूर्योदय नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन -२०७६२०७६/११/१५१३
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - १0सूर्योदय नगरपालिकाको घ बर्गको निर्माण व्यावसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि-०७७२०७७/०२/२७
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - १1सार्वजनिक खरिद नियमावली दोस्रो संशोधन२०७७/०२/२७
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - २0सूर्योदय नगरपालिकाको सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको पहिलो संशोधन विधेयक २०७७२०७६/०३/११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ४0करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो) संशोधन 2077२०७७/०३/१७
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ५0संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७२०७७/०५।१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ५1सूर्योदय नगरपालिका इलामको वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७२०७७/०५।१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ५2सूर्योदय नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2077२०७७/०५।१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ६0सूर्योदय नगरपालिका व्यवसाय कर सम्बन्धि निर्देशिका–2077२०७७/०५/३०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ७0सूर्योदय नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७४ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि,२०७७२०७७/०६/०९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ४, संख्या - ७1सूर्योदय नगरपालिकाको लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७२०७७/०६/०९
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ८0उन्नत गाई खरिद कार्यविधि २०७७२०७७/०७/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ६0सूर्योदय नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपालन समुह दर्ता सम्बन्धि मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७४२०७४।१२।२४
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ६1सूर्योदय नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४२०७४।१२।२४
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ६2सूर्योदय नगरपालिकाको मर्मत– सम्भार विशेष कोष सञ्चालन निर्देशिका – २०७४२०७४।१२।२४
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ६3सूर्योदय नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)२०७४।१२।२४
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड १ संख्या ६4सूर्योदय नगरपालिकाको संघ संस्था दर्ता सम्बन्धि मापदण्ड तथा कार्यविधि२०७४।१२।२४
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ९0सूर्योदय नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७२०७७।१०।१४
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ९1टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७७२०७७।१०।१४
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ९2अतिविपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहायता कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७२०७७।१०।१४
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ९3सूर्योदय नगरपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली पहिलो संशोधन २०७७२०७७।१०।१४
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ९4सूर्योदय नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) सम्बन्धमा व्यस्था गर्न बनेको पहिलो संशोधन नियमावली २०७७ २०७७।१०।१४
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ९5सूर्योदय नगरकार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७७२०७७।१०।१४
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या १०0बिनियोजन ऐन २०७७,संसोधन२०७७।१०।२०१०
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या १०1शिक्षा ऐन दोस्रो संसोधन २०७७२०७७।१०।२०१०
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ४ संख्या ११0सूर्योदय नगरपालिकाको गुणस्तरीय चिया संकलन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७२०७७।११।२०११
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ५ संख्या ४0सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८२०७८।०३।१४
सूर्योदय राजपत्र खण्ड ५ संख्या ४1बिनियोजन ऐन २०७८२०७८।०३।१४
सूर्योदय राजपत्र भाग १ संख्या ३ खण्ड ५0सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७८२०७८/०३/१४
सूर्योदय राजपत्र भाग १ संख्या ३ खण्ड ५1सूर्योदय नगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७८२०७८/०३/१४
सूर्योदय राजपत्र भाग १ संख्या ३ खण्ड ५2सूर्योदय नगरपालिका स्थानीय सडक व्यवस्थापन, संचालन तथा नियमन सम्बन्धी ऐन २०७८२०७८/०३/१४
सूर्योदय राजपत्र भाग २ खण्ड ४ संख्या १२0सूर्योदय नगरपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा संसोधन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७२०७८/१२/०८१२
सूर्योदय राजपत्र भाग २ संख्या १ खण्ड ५ 0अति विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहायता कोष संचालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८2078-01-22
सूर्योदय राजपत्र भाग २ संख्या १ खण्ड ५ 1जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक वत्ती कार्यक्रम सञ्चालन (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७८ 2078-01-22
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -५0निर्माण सामग्री र ढुवानीको दररेट, मेशिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला को स्वीकृत दररेट२०७८।०४।१५
सूर्योदय राजपत्र भाग २ संख्या २ खण्ड ५0आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७२०७८/०२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ संख्या २ खण्ड ५1सूर्योदय नगरपालिकाको सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली २०७८२०७८/०२/२०
सूर्योदय राजपत्र भाग २ संख्या २ खण्ड ५2सूर्योदय नगरपालिकाको आन्तरिक लेखा परिक्षण वडापत्र २०७८२०७८/०२/२०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -६0सूर्योदय नगरपालिकाको उद्यम विकास कोष परिचालन कार्यविधि २०७८२०७८/०५/०४
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -९0अतिविपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार सहायता कोष संचालन कार्यविधि ( दोस्रो संशोधन ) २०७८२०७८/०८/०१
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -९1आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा नियमावली (दोस्रो संसोधन) २०७८२०७८/०८/०१
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -७0सूर्योदय नगरपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि – २०७८२०७८/०६/०८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -७1सूर्योदय नगरपालिकाको विद्यालय कार्यसम्पादन निर्देशिका २०७८२०७८/०६/०८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -११, भाग -१0सूर्योदय नगरपालिकाको स्वास्थ्य ऐन, २०७८२०७८/०९/२८११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -११, भाग -१1सूर्योदय नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन -२०७६२०७८/०९/२८११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -११, भाग -१2सूर्योदय नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६२०७८/०९/२८११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -११, भाग -१3बिनियोजन ऐन २०७८२०७८/०९/२८११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -१२0आधारभुत तथा माध्यमिक शिक्षा नियमावलि (तेस्रो संसोधन) २०७८२०७८/१०/१०१२
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -१३0सूर्योदय नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि २०७४ लाई तेस्रो पटक संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०७८२०७८/११/०११३
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -१०0सूर्योदय नगरपालिकाको कर्मचारी कल्याण कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७८२०७८/०९/२११०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -१०1सूर्योदय नगरपालिकाको नगरस्तरीय मानव बेचविखन तथा ‌ओसारपोसार नियन्त्रण समिति(गठन तथा परिचालन) कार्यविधि २०७८)२०७८/०९/२११०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -१०2सूर्योदय नगरपालिकाको सुरक्षित आप्रवासन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८२०७८/०९/२११०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -१५0सूर्योदय नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली चौथो संसोधन २०७८२०७८-१२-२११५
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -१४0सूर्योदय नगरपालिकाको संघसंस्था निरिक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८२०७८-११-०११४
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड -५, संख्या -१४1सार्वजनिक खरिद नियमावली तेस्रो संसोधन २०७८२०७८-११-०११४