राजपत्रको नामदस्तावेज क्रम संख्याराजपत्रमा संलग्न दस्तावेजहरुराजपत्र प्रकाशित मितिराजपत्रको खण्डरापपत्रको संख्या
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - १0आर्थिक ऐन, २०७४२०७४/१२/२३
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - १1विनियोजन ऐन, २०७४२०७४/१२/२३
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - १2संघसंस्था ऐन, २०७४२०७४/१२/२३
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - १3सहकारी ऐन, २०७४२०७४/१२/२३
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २0कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षा संचालन कार्यविधि, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २1उद्यम विकास कोष परिचालन कार्यविधि, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २2कार्यपालिकाले गरेका निर्णय, आदेश तथा अधिकार पत्र प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली-२०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २3जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडक बत्ती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि-२०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २4नगर कार्यपालिकाको (कार्यविभाजन) नियमावली-२०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २5नगर कार्यपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली-२०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २6नगर सभा संचालन कार्यविधि, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २7सूर्योदय नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि - २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २8शिक्षा नियमावली, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २9सहकारी नियमावली, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २10सूर्योदय नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २11सूर्योदय नगरपालिकाको मेलमिलाप कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २12सूर्योदय नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - २13स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्य विधि २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १0सूर्योदय नगरपालिकाको करार शिक्षक, बाल विकास केन्द्रका स.का. र विद्यालय कर्मचारी नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि – २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १1सूर्योदय नगरपालिकाको पर्यटन बोर्ड स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - २0 गुणस्तरीय चिया उत्पादन मापदण्ड कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ३0अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सन्चालन) कार्यबिधि, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ४0आर्थिक ऐन, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ४1विनियोजन ऐन, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ५0सूर्योदय नगरपालिकाको कर तथा गैर कर राजश्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ५1सूर्योदय नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ६0सूर्योदय नगरपालिका, विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ७0उत्पादनमुलक सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने तथा छुट सुविधा सिफारिस सम्बन्धी निर्देशिका २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ७1घरनक्सा नियमित (निर्माण भइसकेका पुराना भवनको) सम्बन्धी कार्यविधि २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ७2सूर्योदय नगरपालिकाका अपांगता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ८0उद्यम विकास कोष परिचालन कार्यविधि, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ८1सूर्योदय नगरपालिकाको नगर प्रहरी परिचालन कार्यविधि, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ९0वायोग्यास प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन निर्देशिका, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ९1विषादीजन्य पदार्थ न्यूनिकरण, नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १०0सूर्योदय नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५-१०
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ११0सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी संरक्षण तथा वितरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५-११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ११1सूर्योदय नगरपालिकाको मदिरा नियन्त्रण, नियमन गर्न बनेको निर्देशिका, २०७५-११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ११2सूर्योदय नगरपालिकाको घर बहाल कर निर्देशिका, २०७५-११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ११3सूर्योदय नगरपालिकाको सम्पत्ति र भूमिकर कार्यविधि, २०७५-११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ११4सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय विकास कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५-११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - ११5स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५-११
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १२0सूर्योदय नपा मानव संसाधन कोष कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५-१२
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १२1सूर्योदय नपा वातावरण व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५.-१२
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - २, संख्या - १२2सूर्योदय नगरपालिकाको कन्याम पर्यटकीय क्षेत्रमा ट्रली व्यवसाय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५-१२
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २0आकस्मिक कोष सञ्चालन ऐन, २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २1सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी व्यवस्थापन ऐन, २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २2सूर्योदय नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २3सूर्योदय नगरपालिकाको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - २4सूर्योदय नगरपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १0आ.ब. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १1आर्थिक ऐन २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - १2विनियोजन ऐन, २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ३0सूर्योदय नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ३1 सूर्योदय नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ३2स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ४0सूर्योदय नगरपालिकाको कृषि तथा पशुपालन समुह दर्ता सम्बन्धि मापदण्ड तथा कार्यविधि, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ४1सूर्योदय नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ४2सूर्योदय नगरपालिकाको मर्मत– सम्भार विशेष कोष सञ्चालन निर्देशिका – २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ४3सूर्योदय नगरपालिकाको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ (परिमार्जित)-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ४4संस्था दर्ता सम्बन्धी मापदण्ड कार्यविधि २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ५0 न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ५1आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ५2सूर्योदय नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - १, संख्या - ५3सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन -२०७४-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ५0कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४0सुनपा खरिद नियमावली २०७६-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ४1दैनिक ज्याला तथा ढुवानीको दररेट आ.ब. २०७६/७७-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ३-
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ६0सूर्योदय नगरपालिकाको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम संचालन कार्यविधी २०७६२०७६/०५/१८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ६1सूर्योदय नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७६२०७६/०५/१८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ६2सूर्योदय नगर युवा परिषद्को सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि, २०७६२०७६/०५/१८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ६3सूर्योदय नगरपालिकाको करार खेल प्रशिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि – २०७६ २०७६/०५/१८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ६4सूर्योदय नगरपालिकाको श्रमिक दस्ता (स्थापना र सञ्चालन) कार्यविधि, २०७६२०७६/०५/१८
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ७0सूर्योदय नगरपालिकाको खानेपानी तथा साना सिँचाई दर्ता, नवीकरण र सूचीकृत गर्ने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७६२०७६/०८/०५
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९0सूर्योदय नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन, २०७६२०७६/११/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९1सूर्योदय नगरपालिका इलामको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन,२०७६ लाई संशोधन गर्न वनेको ऐन।२०७६/११/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९2सूर्योदय नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७६२०७६/११/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९3सूर्योदय नगरपालिकाको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७६२०७६/११/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९4सूर्योदय नगरपालिकाको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७६२०७६/११/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९5सूर्योदय नगरपालिकाको स्थानीय तथ्याङ्क सङ्कलन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७६२०७६/११/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९6सूर्योदय नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन -२०७६२०७६/११/१९
सूर्योदय राजपत्र, खण्ड - ३, संख्या - ९7सूर्योदय नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ लाई संसोधन गर्न वनेको विधेयक २०७६२०७६/११/१९