यस नगरपालिकाको सूचना तथा समाचार सुन्नका लागी 1618027540473 डायल गरी मोबाईल तथा Land फोनबाट सुन्न सकिनेछ। !!!

वडा नं. २ को वडा कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि घरभाडा लिने बारेको सूचना ।