आ.व.०७५।७६ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको सार्वजनिकीकरण समारोह मिति २०७५।०४।१५ गते सम्पन्न भयो!!!

वडा नं. २ को वडा कार्यालय सञ्चालन गर्नका लागि घरभाडा लिने बारेको सूचना ।